Privacyverklaring & voorwaarden - Reflexie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Privacyverklaring & voorwaarden

 
Privacyverklaring Reflexie
Reflexie, gevestigd op de Ettensebaan 2 te Klein-Zundert  is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Ankica Hendrickx, eigenaar van Reflexie, is de Functionaris Gegevensbescherming van Reflexie. Zij is te bereiken via mailadres: ankicahendrickx@reflexie.info
Contactgegevens:
www.reflexie.info
Ettensebaan 2
4882 TB  Klein-Zundert
06-57430888
Wat zijn persoonsgegevens
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd, gezondheid.
Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over
persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen
met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar
zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Reflexie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of een indirecte relatie met ons hebt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Contactpersoon en telefoonnummer in geval van nood
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Reflexie gebonden aan de daarvoor geldende wet- en
regelgeving.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens en wie kan mijn
gegevens inzien?
De eigenaar van Reflexie verwerkt persoonsgegevens. Zij is ook de enige die bij jouw
persoonsgegevens kan. De gegevens zijn opgeslagen op een beveiligde laptop en in ICloud.
Inschrijfformulieren worden hardcopy bewaard in een afgesloten ruimte. Uiteraard kun je op
verzoek je gegevens inzien.
Waarvoor verwerkt Reflexie persoonsgegevens?
verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je inschrijving als cursist of je betrokkenheid als leverancier of als andersoortige werkrelatie
- Het afhandelen van je betaling en onze administratieve processen daaromheen.
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor het online reserveringssysteem.
- Je te kunnen bellen, e-mailen of What’s Appen indien dit nodig is om onze dienstverlening aan je
op een optimale manier te kunnen laten verlopen.
- Contact te onderhouden en je te informeren over het lesaanbod, wijzigingen in onze
dienstverlening en/of aan Reflexie gerelateerde zaken.
- Je van dienst te kunnen zijn als je vragen hebt.
- Voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld bij het introduceren van een nieuwe
yogavorm. Wil je hiervoor niet benaderd worden door Reflexie dan kun je dit bij ons aangeven. Je
bent dan akkoord met het feit dat je van informatie verstoken blijft.
- Reflexie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Onderaan deze privacyverklaring staat een overzicht van alle persoonsgegevens die wij verwerken.
Registratie van gegevens ten behoeve van het lidmaatschap van cursisten
Je gegevens worden bij inschrijving of n.a.v. enige andere overeenkomst door jouzelf aangeleverd
via een ondertekend inschrijfformulier of andere benodigde overeenkomst.
Na verwerking in een beveiligde database en de financiële administratie, wordt het formulier zorgvuldig in hardcopy bewaard en als het digitaal aangeleverd is geprint, opgeborgen en digitaal verwijderd.
Bij cursisten jonger dan 16 jaar tekenen ouders/verzorgers het inschrijfformulier voor toestemming.
De gegevens worden niet langer dan wettelijk noodzakelijk is en/of noodzakelijk voor normaal
gebruik binnen Reflexie of het doel waarvoor zij zijn, gebruikt en worden na het verlopen van deze
termijn verwijderd.
Verwerkt Reflexie ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid. Reflexie
hecht veel waarde aan een veilige, gezonde situatie waarin je yoga beoefent. Daarom is het in
sommige situatie noodzakelijk dat de docent op de hoogte is van bepaalde medische informatie of
informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie, allergieën of medicijngebruik.
Reflexie mag deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ niet registreren maar wijst bij
lidmaatschapsregistratie op het belang van het verstrekken van deze informatie aan de betreffende
docent voor het veilig beoefenen van de yogalessen. Het verstrekken van de juiste informatie is een
verantwoordelijkheid van jezelf.
Beeldmateriaal
Reflexie kan foto’s en video’s maken van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van
Reflexie. Beeldmateriaal kan worden gepubliceerd op de publieke Facebookpagina van Reflexie
en/of de website van Reflexie. Voor het gebruik van beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden,
zoals Facebook, Instragram,  website en promotiemateriaal wordt door Reflexie expliciet toestemming gevraagd aan de geportretteerden.
Online media
Reflexie maakt gebruik van een e-mailnieuwsbrief waarin relevante informatie voor o.a. cursisten
wordt gedeeld. Alle ingeschreven cursisten ontvangen deze nieuwsbrief op het door hen bij
inschrijving opgegeven e-mailadres. Er is mogelijkheid voor een OPT-Out.
Als Reflexie groepen cursisten mailt zal dat altijd in BCC gebeuren en zien andere groepsleden het
e-mailadres niet.
Reflexie maakt gebruik van What’s App, email en SMS om individuele cursisten in speciale gevallen te bereiken.
Op de website www.reflexie.info worden cookies gebruikt voor het functioneren van de
website. Deze technische en functionele cookies hebben geen betrekking op het registreren van
persoonsgegevens en maken geen inbreuk op je privacy.
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Reflexie kun je terecht bij
de eigenaar van Reflexie via mailadres: ankicahendrickx@reflexie.info.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden vastgelegd of verwerkt door Reflexie of wanneer u van mening bent dat aan een schriftelijk verzoek om inzage, rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens niet is voldaan. Het postadres van de Autoriteit Persoonsgegevens is: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG. De Autoriteit Persoonsgegevens is telefonisch bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0900 - 2001 201.
Datalekken
Reflexie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Reflexie via mailadres: ankicahendrickx@reflexie.info
Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit gemeld bij de autoriteit
persoonsgegevens (AP). Na melding van een datalek heeft Reflexie een informatieplicht die
voorschrijft dat cursisten en andere relaties waarvan gegevens zijn opgeslagen worden
geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.
Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reflexie en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar mailadres: ankicahendrickx@reflexie.info .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Reflexie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Communicatie
De privacyverklaring is terug te vinden op www.reflexie.info en op te vragen bij Reflexie via
ankicahendrickx@reflexie.info.
Wijzigingen privacybeleid
Reflexie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het
verdient de aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen via
www. reflexie.info.
 
Zoek
Copyright 2018. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu